Per poder millorar els nostres serveis utilitzem cookies pròpies i de tercers.
Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació aquí.

Viticultura – Codorniu

Aprovada la nova llei Vitícola

El passat mes de febrer, el parlament de Catalunya va aprovar la nova llei vitícola Catalana. Un dels objectius principals d’aquesta Llei és adaptar la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola, a la normativa europea resultant de l’organització comuna del mercat (OCM) del vi i, en particular, al Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual es crea l’organització comuna de mercats de productes agraris.

A grans trets, la Llei permet avançar en qüestions abans no regulades com ara les autoritzacions de plantació i replantació, el potencial vitícola i la creació del Catàleg de varietats. També es perfeccionen els sistemes de garantia i control en concentrar-se la inspecció en el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i en l’INCAVI en matèria de verificació del compliment dels plecs de condicions per part dels cellers que emparen els seus vins a les diferents Denominacions d’Origen.

La nova Llei també potencia el foment de l’enoturisme i la cultura del vi per part de l’INCAVI, conjuntament amb altres departaments de la Generalitat, entitats i institucions. D’aquesta manera, es fa un pas més per posar en relleu el turisme del vi com un instrument important de connexió del consumidor amb els viticultors i cellers i de comercialització de producte.

Altres elements destacables de la Llei són aquells relacionats amb l’adaptació als efectes del canvi climàtic: per exemple, per facilitar l’adaptació de la viticultura, es pretén agilitar i facilitar la incorporació de noves varietats, especialment les recuperades i ancestrals, en el potencial vitícola català i fomentar l’agricultura de muntanya.

Si es desgrana la Llei títol a títol, el títol I estableix les grans línies d’actuació en matèria de viticultura, com les autoritzacions de plantacions o l’establiment d’un Catàleg de varietats, i dona rang legal al Registre Vitivinícola de Catalunya i a la targeta vitícola del control d’aquesta matèria.

El títol II, dedicat a la vinicultura, fa referència especialment a l’objectiu del foment de les activitats complementàries de la vinicultura com ara l’enoturisme. També regula la pràctica enològica d’autorització d’augment artificial del grau alcohòlic si es donen circumstàncies excepcionals.

El títol III regula el sistema de protecció de l’origen dels vins de qualitat, tant de les DO com de les IGP, i n’adapta la regulació a la normativa europea, cosa que es plasma en els plecs de condicions com a pilar central d’aquests distintius de qualitat.

La Llei també regula els vins sense DO elaborats en cellers de Catalunya al títol IV, que especifica les obligacions dels cellers que elaboren aquests vins i els d’anyada i  varietat.

El títol V estableix l’INCAVI com l’autoritat competent per verificar el compliment del plec de condicions de les DO i IGP i el DARP en la inspecció i el control vitícola i vinícola. Per tant, les autoritats competents per al control oficial es concentren en les diferents direccions generals del DARP i l’INCAVI. El títol V regula exhaustivament les mesures cautelars i el títol VI regula i actualitza el quadre d’infraccions i sancions.

El títol VII centra les competències de l’INCAVI en la tutela de les DO, la promoció dels vins, la difusió i el foment del consum moderat i responsable, la recerca, el desenvolupament i la transferència tecnològica, i en l’experimentació, difusió i anàlisi de la producció vitícola i vinícola.

El títol VIII estableix aspectes a tenir en compte en el foment de la cultura del vi i en la transferència tecnològica.

Podeu trobar la informació complerta a :

http://incavi.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Aprovada-la-Llei-de-la-vitivinicultura-una-normativa-que-protegeix-i-reforca-la-garantia-de-qualitat-dels-vins-catalans-00001